Vásárlási feltételek

A tájékoztatás célja:

  1. § A tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a fogyasztó rendelkezzen
  2. a) az áru- és szolgáltatás választás megkönnyítéséhez, továbbá az áru és a szolgáltatás használatához, az áru fenntartásához szükséges megfelelő ismeretekkel az áru és a szolgáltatás alapvető tulajdonságairól, jellegzetességeiről, az áru és a szolgáltatás minőségéről, áráról, díjáról, valamint az áru használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről,
  3. b) a jogai érvényesítéséhez szükséges alapvető ismeretekkel.

(A teljes törvény szövege)

Jelen tájékoztatót a fentieknek megfelelően készítettük el.

Szavatosság

Szavatosság: Az eladónak (szerződésbeli vagy törvényes) felelőssége az eladott tárgy természeti vagy jogi szempontból hibátlan voltáért.

Szavatossági idő: Ameddig a szavatosság érvényes. Termékeinknél egyedileg és a gyártás idejétől függően is változó, ami a dobozon vagy a csomagoláson olvasható, de nem kevesebb mit 3 hónap a szállítás időpontjától.

Mit jelent ez? Szavatossággal arra vállalunk felelősséget, hogy vásárlónk az eladáskor hibátlan terméket kapott tőlünk, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni és az ismertetett tulajdonságait a szavatossági időn belül megtartja.

Reklamációval kapcsolatban felhívhat minket a kapcsolat oldalon található ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy jelezheti problémáját a megadott email címen, vagy címünkre elküldött postai levélben.

Az érdekérvényesítésben segíthet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (www.fvf.hu) illetve az Országos Fogyasztóvédelmi Felügyelet (www.ofe.hu)

A Cocochoco-Raywell Kft. az 1959. évi IV. törvény A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályai alapján jár el:

Jogérvényesítés

Amennyiben a fogyasztási cikk minősége nem megfelelő, úgy Ön a szavatossági illetőleg jótállási szabályok alapján érvényesítheti igényét. A szavatosság szabályait a Ptk 1959. évi IV. törvény 305-311/A §-a tartalmazza.

A forgalmazó megkeresése, a panasz rögzítése

Amennyiben a vásárlást követően a termékünkre a terméken feltüntetett szavatossági idő még nem telt le, de a termék minőségileg nem megfelelő, keressen meg minket bármelyik elérhetőségünkön, vagy személyesen székhelyünkön a panaszával. A kifogás érvényesítéséhez szükséges az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla, blokk), és maga a termék is. Postai csomagként feladja címünkre a visszaküldeni szánt terméket a vásárlási számla másolatával, vagy behozza személyesen: Cocochoco-Raywell Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3.em 52B szám alatti üzletünkbe. Kérjük, a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, ne küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket nem áll módunkban átvenni. Amennyiben telefonon történt egyeztetés során a vásárlást be tudjuk azonosítani, akkor elég a terméket bizonylat, számla, blokk nélkül elküldeni részünkre.

A fogyasztói kifogásáról jegyzőkönyvet veszünk fel, amelynek tartalmazni a kell
1. a fogyasztó nevét, címét,
2. a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
3. a vásárlás időpontját,
4. a hiba bejelentésének időpontját,
5. a hiba leírását,
6. a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
7. a kifogás rendezésének módját (ha ez eltér a fogyasztó igényétől, ezt meg is kell indokolni).

Önnek meg kell kapnia a jegyzőkönyv másolatát, mert egyrészt ezen ellenőrizheti a panasz felvételét, másrészt könnyebb a kifogás bejelentésének igazolása. Ha a – jogszabályi kötelezettségének ellenére – nem akarnánk jegyzőkönyvet felvenni, a vásárlók könyvébe tehet bejegyzést, és ezzel a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat. Amennyiben nem tudnánk az igényének teljesíthetőségéről nyilatkozni, a jogszabály alapján három munkanapon belül kötelesek vagyunk értesíteni álláspontunkról.

Kit terhel a bizonyítás?

A szavatosság esetében vásárlást követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén amennyiben a szavatossági idő ettől nem kevesebb, úgy kell tekinteni, hogy a hiba már a teljesítés (vásárlás) időpontjában megvolt, kivéve, ha a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ezért a hat hónapon belüli, vagy a szavatossági időn belüli hiba esetén nekünk kell bizonyítani, hogy a vásárláskor még nem volt hibás a termék.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben nem fogadjuk el a vásárló panaszát, elutasítjuk az igényét, úgy a vásárló által – esetlegesen – indított bírósági eljárásban nekünk kell bizonyítani igazunkat. Fontos tudni, hogy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást, kellő időben közöltnek kell tekintenünk. Ha a vásárlástól hat hónap már eltelt, a fogyasztónak kell bizonyítania azt, hogy a hiba már a vásárlás időpontjában is fennállt. A bizonyítást a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vagy más akkreditált intézmény által kiadott szakvéleménnyel teheti meg. A szakvélemény költségét (vizsgálati díj, a termék elküldésének postai költsége, stb.) ebben az esetben a fogyasztó viseli, és a kereskedőt csak bírósági döntés kötelezheti ennek megtérítésére.
A jótállási idő keretében felmerült hibák esetében érvényesített fogyasztói igények során, úgy kell tekinteni a jótállás teljes időtartama alatt, hogy a hiba már a vásárlás időpontjában is fennállt. Fontos tudni, hogy a szakvélemény alapján nem vagyunk kötelesek teljesíteni a vásárló kérését, akkor sem, ha az a fogyasztó állítását igazolja. Azonban, ha az ügy bírósági útra terelődik, a szakvélemény bizonyítékként felhasználható a tárgyaláson. A fogyasztóvédelmi felügyelőségeknél érdeklődhet arról, hogy milyen intézmények végzik az ügyben érintett termékre vonatkozó vizsgálatokat.

A fogyasztó igényének teljesítése

Amennyiben elfogadjuk a kifogás jogosságát akkor a szavatossági szabályok szerint, a törvényi sorrendben – és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételekkel – az alábbiak teljesítését kérheti tőlünk:
1. elsősorban kicserélést vagy kijavítást kérhet (termékeink nem javíthatóak);
2. másodsorban megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől
A szerződéstől való elállás azt jelenti, hogy Önnek vissza kell kapnia az áru ellenértékét, és nem azt, hogy levásároltatjuk az összeget. A levásároltatásra Ön nem kötelezhető, ilyen igényérvényesítési lehetőséget a jogszabályok nem ismernek.

Igényérvényesítés további lehetőségei

Amennyiben nem fogadnánk el a minőségi kifogást, vagy elfogadnánk, de semmit sem teszünk, akkor a fogyasztóvédelmi felügyelőségeknél tehet panaszt, illetve megkeresheti a termékhez kapcsolódó szakmai szervet, vagy egy fogyasztói jogokat védő társadalmi szervezetet, illetve a Békéltető testületet. A békéltető Testületek kivételével ezek a konkrét ügyben nem hozhatnak határozatot.

Cégünk a 17/ 1999. (II.5.) Korm. rendelet Az elállási jogra vonatkozó szabályai alapján jár el.

A fogyasztó elállási joga

Az alább leírt lehetőségét törvényi alapon kötelesek vagyunk részletesen leírni annak ellenére, hogy mi ennél nagyobb garanciát adunk önnek, melynek részleteit alább megtalálja.

Visszalépés a vásárlástól

Meggondolhatja magát és visszaléphet a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg Önt az internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Az elállási jog jelentése

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti tőlünk a kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására.

A szerződéstől való elállás esetén nem köteles magyarázatot adni az elállás okára. Tehát a szerződésnek megfelelő, hibátlanul és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolhatja az elállási jogát, ha a kiszállított termék mégsem olyan, mint amilyennek a honlapon közölt leírás alapján elképzelte, vagy bármilyen okból nem felel meg az elvárásainak. Fontos jogszabályi garancia, hogy az elállási jogának gyakorlását nem köthetjük semmilyen korlátozó feltételhez.

A termékeink megrendelése esetén a termék átvételétől kezdődik az elállási határidő.

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon (nem naptári nap!) belül élhet elállási jogával. Az általános szabályok szerint a 8 munkanapos határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele. A 8 munkanapos határidő alatt bármikor elállhat a szerződéstől.

A terméknek 8 munkanapon belül nem kell visszaérkeznie hozzánk, hanem elegendő, ha a 8 munkanapos időtartamon belül kifejezi elállási szándékát felénk.

Az elállás jogának gyakorlására nyitva álló határidő meghosszabbodik abban az esetben, ha nem tettünk eleget a törvényben nevesített valamely tájékoztatási kötelezettségének (pl. a termékkel kapcsolatosan, az objektív elállási jog gyakorlása vonatkozásában). Ekkor az áru átvételétől vagy a szerződés megkötésétől 3 hónapon belül elállhat a szerződéstől. Ha a 3 hónapos határidőn belül pótlólagosan sor kerül a tájékoztatásra, akkor a 8 munkanapos – objektív – elállási határidő a tájékoztatás kézhezvételétől számít.

A termék átvételének napját a termékhez mellékelt számlán (nyugtán) szereplő teljesítési időpont alapján, vagy a futárszolgálat átvételi igazolása alapján tudja igazolni felénk.

Természetesen a termékeinket kipróbálhatja és eldöntheti, hogy megfelel-e az ön számára, hiszen pontosan ez az elállási jog lényege, hogy a 8 munkanapos határidő alatt megbizonyosodhat arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljainak teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jogának elvesztéséhez. Amint eldöntötte, hogy nincsen szüksége a termékre, ezt követően már ne használja, óvja meg állagát, hogy minél jobb állapotban tudja azt hozzánk visszajuttatni.

Elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) és e-mailben is kifejezésre juttathatja, akkor is, ha a mi az elállási jog gyakorlásának valamelyik formáját a honlapon közzétett általános szerződési feltételekben kizárnánk. Az utólagos bizonyíthatóság érdekében javasolt, hogy elállási nyilatkozatát elsősorban a webáruház honlapján közzétett e-mail címére küldje el.

Nem követelhetjük öntől, hogy elállása esetén a terméket az eredeti csomagolásban és az eredeti okmányokkal (számlával) együtt küldje vissza. Ilyen feltételektől nem tehetjük függővé az elállási jogának gyakorlását, de javasoljuk, hogy a termék csomagolását óvatosan bontsa fel és azt őrizze meg a számlával és egyéb okmányokkal (ha van) együtt az elállási határidő lejártáig.

Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha ön meg sem rendelte volna a terméket a webáruházban. Ez azt is jelenti, hogy ön köteles a terméket saját költségén visszajuttatni a számunkra, mi pedig kötelesek vagyunk legkésőbb 30 napon belül az ön által kifizetett teljes összeget visszatéríteni.

A hivatkozott rendelet egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a fogyasztó elállásával összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket ne adja fel utánvétellel vagy portóval. Az elállás miatt sem kötbérfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem róhatunk ki önre. A termék esetleges rendeltetésszerű használatáért használati díjat és az emiatt fellépő esetleges értékcsökkenés megtérítését sem kérhetjük öntől, de amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használta, akkor kártérítést követelhetünk a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt.

Ha ön a termékért előre fizetett és mi a rendelését azért nem teljesítjük, mert nem áll rendelkezésünkre a megrendelt termék, arról kötelesek vagyunk értesíteni, és a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.

Ha szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesítünk, akkor az elállási jog gyakorlása az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek minket terhelnek. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről kötelesek vagyunk tájékoztatni.

Néhány esetben Önt nem illeti meg az elállás joga:

  1. ha mi az Ön beleegyezésével a 8 munkanapos határidő letelte előtt megkezdtük a szolgáltatás nyújtását;
  2. fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított vagy gyorsan romló, illetve természeténél fogva vissza nem szolgáltatható áru esetében;
  3. hírlap, folyóirat, időszaki lap terjesztésére vonatkozó és szerencsejáték-szerződés esetén.

Az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó fenti követelmények általunk történő megszegése esetén külön igényérvényesítési lehetőségeket nem hoz létre a törvény. Ön a fogyasztóvédelem általános védelmi mechanizmusaihoz fordulhat: Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Békéltető Testületek, bíróság.

A rendelet szabályaitól csak a fogyasztóra nézve előnyösebb, kedvezőbb módon lehet eltérni, például 8 munkanapnál hosszabb elállási határidő biztosításával. Emellett az eladó biztosíthatja az elállási jogot olyan termékekre is, amelyek esetén egyébként a rendelet kizárja a fogyasztó szerződéstől való visszalépését.

A fentieken kívül a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség hatósági tevékenysége során alkalmazott fontosabb jogszabályok a teljesség igénye nélkül:

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény
– A kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV törvény
– A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény
– A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
– Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli
kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII.26.) Korm. Rendelete
– A fogyasztóval kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő
feltételekről szóló 18/1999.(II.5.) Kormányrendelet
– Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet
– Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának
feltételeiről szóló 4/1997.(I.22.) Kormányrendelet
– Az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989.(IX.7.) KeM rendelet
– A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási
igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet

Árfeltüntetéssel kapcsolatos jogszabályok:

– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (8-11. és 14.§)
– A fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről
szóló 7/2001 (III.29.) GM rendelet

Műszaki termékek esetén – Jótállás, szavatosság, szerviz:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak.
A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza, a kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.
A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 49/2003. (VII.30) GKM jogszabályban foglaltak az érvényesek.

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, nálunk vásárolt készüléke meghibásodása esetén a következő eljárást követi cégünk:

A minőségi kifogás intézéséért a forgalmazó – tehát az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza – a felelős.
Amennyiben a fogyasztó javítást szeretne, akkor fordulhat közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálathoz is, minden más esetben viszont a forgalmazóhoz kell fordulni. Természetesen javítás esetén is választhatja azt a fogyasztó, hogy a vásárlás helyszínére viszi vissza a terméket, ekkor a kereskedőnek kell továbbítania a terméket a szervizbe.

Amennyiben a termék garanciális jellegű hibában szenved, mind a futárszolgálat, mind a bevizsgálás díját, illetve a garanciális probléma elhárításának költségét cégünk vállalja.
Abban az esetben, ha a készülék hibája nem garanciális jellegű, tehát nem rendeltetésszerű használatból, fizikai sérülésből, a szükséges karbantartás elmulasztásából, illetve a vásárlóra terhelt bármiféle kötelezettség elmulasztásából ered, a felmerült költségek (szállítási, bevizsgálási, javítási díj) az ügyfelet terhelik.

A beérkezést követően munkatársunk továbbítja a készüléket bevizsgálásra a szakszervizbe.
Szervizünk logisztikai feladatokat lát el, azaz a garanciális ügyintézést beszállító partnereink intézik.
A megvásárolt készülékéhez Saját garancialevelet  mellékelünk.

Látható, egyértelmű sérülés esetén kollégánk megtagadhatja a termék átvételét és jogosult a garancia megvonására.
Ha a szakszerviz állapítja meg az árucikk nem garanciális hibáját, abban az esetben kollégánk tájékoztatja a vásárlót a javítás várható költségéről és annak időtartamáról.
Az ügyfél köteles megfizetni a cégünk által megelőlegezett szállítási költséget illetve bevizsgálási díjat, amennyiben a szakszerviz megállapítja, hogy a készülék hibája nem garanciális eredetű problémára vezethető vissza.

A javítások átlagos határideje 3 – 7 nap.  Ezen határidőt a szerviz igyekszik betartani, de a javításból eredő egyéb okok miatt a módosítás jogát fenntartja. A javítás elvégzéséről a szerviz a megrendelőt telefonon, SMS -ben, e-mail –ben vagy ajánlott levélben tájékoztatja. Amennyiben a készüléket az ügyfél az értesítés után 15 napon belül nem veszi át, a szerviz az ügyfelet újból megpróbálja értesíteni ajánlott levélben. A szerviz a bármilyen okból visszapostázott ajánlott levelet is sikeres értesítésnek könyveli el. Amennyiben a sikeres értesítés után az ügyfél a készüléket 15 napon belül nem veszi át, úgy a szerviz tárolási díjat számol fel. A tárolási költség naponta a készülék vételi árának 0,25%-a, de minimum 200 Ft/nap. Ha a tárolási költség és a javítási díj összege eléri a készülék vételi  árának 75% -át, a kereskedő jogosulttá válik a jogos igényének kielégítésére a tárolt készülék értékesítésének útján.

A Cocochoco-Raywell Kft. előzetes bejelentés és indoklás nélkül módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait. Minden módosítás a megjelenés időpontjában lép életbe.
A Cocochoco-Raywell Kft. nem vonható felelősségre semmilyen külső vagy közvetlen hibáért, kárért (pl: üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, vonal, vagy rendszerhibából adódó kár)

Jótállással, szavatossággal (minőségi kifogások intézése) kapcsolatos jogszabályok:

– Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény (248.§, 305-311/A.§)
– Fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási
igények intézéséről szóló 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet

Reklámmal kapcsolatos jogszabályok:
– A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény
– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
– A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdek_
közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI törvény
(nyelvvédelmi törvény)
– A fogyasztói forgalomba kerülü áruk, szolgáltatások árának feltüntetéséről
szóló 7/2001. (III.29.) GM rendelet

Close Kosaram
Close Recently Viewed
Close
Close
Kategóriák
Cocochoco